Zapraszamy

Zapraszany do udziału w projekcie „Nowoczesne kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21”
Projekt „Nowoczesne Kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

O projekcie

Projekt „Nowoczesne kompetencje”

Celem projektu jest udzielenie wsparcia mikro-, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.

W ramach działania szkoleniowo-doradczego (Kompetencje dla sektorów 2), mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników oferujemy przedsiębiorcom wsparcie finansowe na następujące szkolenia:

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców z sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, którzy spełniają warunki zawarte w regulaminie projektu.

Nasza propozycja współpracy

Oferowane wsparcie dla przedsiębiorców

W ramach działania szkoleniowo-doradczego (Kompetencje dla sektorów 2), mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników oferujemy przedsiębiorcom wsparcie finansowe na następujące szkolenia:

 1. Instalowanie i konfigurowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 2. Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury sieciowej
 3. Zarządzanie mobilnymi sieciami IP
 4. Konfigurowanie i zarządzanie routingiem sieciowym
 5. Administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi
 6. Analiza danych w branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
 7. Obsługa klienta
 8. Zarządzanie projektami
 9. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem specjalista
 10. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem menedżer
 11. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem ekspert
 12. Zabezpieczanie danych w sieciach teleinformatycznych
 13. Zabezpieczanie systemów operacyjnych
 14. Radzenie sobie ze stresem
 15. Budowanie i zarządzanie zespołem
 16. Praca w zespole
 17. Efektywna komunikacja
 18. Język branżowy angielski
 19. Język branżowy niemiecki
 20. Język branżowy francuski
 21. Język branżowy rosyjski

Zarówno katalog szkoleń, jak i doradztwa nie jest zamknięty – więcej informacji w biurze projektu.

Content | Menu | Access panel