ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności, w ramach projektu „Nowoczesne Kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Ogłoszenie opublikowano na stronie Bazy Konkurencyjności

Content | Menu | Access panel